Sản phẩm chính

Chúng tôi cung cấp các giải pháp và ứng dụng công nghệ liên quan đến GIS và viễn thám phục vục quy hoạch, sử dụng, khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên và quy hoạch phát triển vùng lãnh thổ.

Hệ thống thông tin nông nghiệp An Giang

Dữ liệu nông nghiệp Việt Nam

Quản lý nông nghiệp Hậu Giang

Quản lý hệ thống công trình thủy lợi

Dữ liệu đa dạng sinh học

Đa dạng sinh học (demo 2)

Du lịch thực tế ảo

Quản lý dữ liệu thửa đất

Quản lý ao nuôi thủy sản

Quản lý dữ liệu GIS - Viễn thám

Thông tin khí tượng - thủy văn

WebGIS mô phỏng 3D